Deze tekst is gekopieerd van de NGF site.

Originele tekst kunt u vinden op:
http://www.ngf.nl/pagina/meest-gestelde-vragen-nieuwe-tees/


Hoe is de situatie tot heden?
Veel clubs beschikken al over meerdere kleuren tees. Tot 2012 was er in ieder geval op alle clubs
een rating voor de gele herentee en een rating voor de rode damestee. Een aantal clubs kent ook
een herenrating voor de witte tee en/of zwarte tee en een damesrating voor de blauwe en/of oranje
tee.

Wat zal er veranderen?
Vanaf tweede helft 2012 zal het begrip dames- en herentees geleidelijk verdwijnen.
De Europese Golf Associatie (EGA) heeft mede op verzoek van de NGF in het EGA Handicap
Systeem 2012-2015 het systeem geïntroduceerd dat tees in het vervolg alleen nog aangeduid zullen
worden met een kleur, waarvoor in principe een heren- en damesrating zal worden berekend. De
NGF zal deze wijziging in het EGA Handicap Systeem volgen, daar deze gericht is op het vergroten
van het spelplezier van de spelers.

We praten alleen nog over kleuren, ten minste rood en geel, en, indien de club dat wenst, in
volgorde van oplopende lengte oranje, rood, blauw, geel en wit. De witte tees krijgen alleen een
herenrating. Indien mogelijk kunnen ook nog championship tees (zwart) worden aangelegd. De
begrippen front, standaard en back verdwijnen evenals damestees en herentees.
Waarom is deze verandering doorgevoerd?

Dit nieuwe beleid voor het aanduiden en raten van tees voor dames en heren wordt verwelkomd
door de NGF en de clubs, omdat het extra flexibiliteit verschaft voor verschillende categorieën
spelers.

De NGF verwacht van deze nieuwe aanduiding van de tees vooral voordelen voor beginnende
spelers, jeugdspelers en (oudere) senioren. Mensen die net hun GVB gehaald hebben, zullen op
een kortere baan eerder de voldoening hebben van een Bogey of een Par.
De verruiming van de mogelijkheden voor ouderen komt tegemoet aan de wens van velen zo lang
mogelijk te blijven spelen. Maar ook voor oudere spelers die op een zekere leeftijd niet meer de
lengte hebben van vroeger, is het een geweldige mogelijkheid de spelvreugde te behouden door van
kortere tees te spelen. Bijvoorbeeld een afslag van 70 of 80 meter zal vanaf de rode of oranje tee
bijna altijd op de fairway terechtkomen (mits recht geslagen), maar zal van de gele tee in de rough
landen.

Wat is de meerwaarde?
Centraal staan meer spelplezier voor de speler en snellere doorstroming in de baan. Er kunnen
extra tees zijn die korter (oranje) spelen en voorzien in de behoefte van jeugdspelers en ouderen,
zowel dames als heren, en tees die langer spelen en een extra uitdaging vormen voor zeer goede
spelers (wit voor heren of blauw voor dames).
Een speler kan straks een kleur tee kiezen die bij zijn speelvaardigheid past. Zo kunnen beginnende
spelers (zowel dames als heren) het beste starten vanaf de oranje tee. Oudere spelers die bepaalde
afstanden niet meer kunnen overbruggen, zullen van een kortere tee kunnen spelen.

Naast meer spelplezier voor de speler zal hij de baan ook sneller kunnen spelen, omdat hij een
kleur tee kan kiezen die meer bij zijn speelniveau past. Daarnaast kunnen dames en heren of
ouders en hun kinderen straks van dezelfde kleur tee een Qualifying ronde spelen.

Ook goede spelers kunnen door de keuze van een andere kleur tee een andere (kortere of langere)
baan spelen dan de kleur tee die zij normaal gesproken gebruiken. Concreet betekent dit dat de
heren ook qualifying kunnen spelen vanaf blauw, rood en oranje. De betere dames mogen dan ook
van blauw en zelfs geel spelen, tenzij de lengte van de gele tees meer dan 5.800 meter is. Het EGA
Handicap Systeem doet de aanbeveling om voor dames een kleur tees langer dan 5.800 meter niet
van een rating te voorzien.


Hoe komt de nieuwe Course- en Slope Rating tot stand?
De NGF is in april 2012 gestart met de extra ratings. Op verzoek van de NGF heeft een groot aantal
clubs hun scorekaart al aan de NGF gezonden. Vervolgens heeft NGF-medewerker Willem Vork al
met een aantal clubs een afspraak gemaakt voor het verzamelen van extra gegevens ten behoeve
van het bepalen van de CR en SR voor de gewenste tees.
Hierbij gelden de volgende richtlijnen:
Zwart: heren, geen beperkingen
Wit: heren, geen beperkingen
Geel: dames en heren, lengte > 5.800 m adviseren deze tee niet voor dames te laten raten.
Blauw: dames en heren.
a. Indien niet aanwezig, adviseren om deze aan te leggen of samen te stellen uit de bestaande
rode en gele tees zodanig dat de lengte < 5.800 m wordt.
b. Indien aanwezig en lengte > 5.800 m, adviseren om deze in te korten tot < 5800 m eventueel
door een aantal blauwe tees te vervangen door rode.
Rood: dames en heren, geen beperkingen (aannemende dat < 5.800 m)
Oranje: dames en heren, geen beperkingen (aannemende dat < 5.800 m)

De club zal vervolgens in de bevestigingbrief van de NGF uitdrukkelijk worden gevraagd voor welke
tees zij een rating voor dames en heren wenst en of zij nog extra tees (bijv. oranje) hiervoor in
aanmerking wil laten komen.
Op basis van de verzamelde extra gegevens op een baan worden de CR en SR voor wit, blauw en
oranje uit de rating van geel en rood berekend, rekening houdend met de bijzonderheden die uit de
extra gegevens blijken.
Naar aanleiding van de ratings vastgesteld op basis van de verzamelde extra gegevens, zal de NGF
controleren of deze uitkomsten overeenstemmen met de eerder vastgestelde ratings van reeds
bekende tees van vóór 2011.

Wanneer gaat het in?
De Commissie Course Rating heeft een planning opgezet die erop gericht is de gehele operatie zo
mogelijk voor eind 2012 afgerond te hebben. In die planning zit een belangrijk element van
onzekerheid, omdat deze verruiming van de mogelijkheden consequenties heeft voor scorekaarten,
wedstrijdsystemen en inrichting van de baan, waarvan de aanpassing door de club bepaald wordt.
Het streven moet zijn de invoering van de uitgebreide rating en de eventuele gevolgen van de
grotere lengten voor Par aan het einde van 2013 ingevoerd te hebben.

Als een hole minder dan 400 meter voor heren van de rode tee is, dan kan het toch geen Par-5 zijn?
Ja, de hole kan voor heren een Par-5 zijn. Een toelichting volgt hieronder.
De club/baan kan de Par van een hole kiezen voorafgaand aan de rating, maar wel in
overeenstemming met de onderstaande EGA-tabel. Deze tabel wijkt enigszins af van de tabel van
2007. Het gevolg kan zijn dat een huidige Par-5 van 405 meter voor heren een Par-4 wordt.
Par dames meters heren meters
3       200 - - 235
4       185 – 385     220 - 450
5        350+           415+
Het gevolg van deze afstandslimieten is mogelijk dat de Par zou moeten veranderen als de hole
van een kleur tees gespeeld wordt die de lengte inkort tot onder de limiet, zowel voor dames als
voor heren. Daarom wordt de noot bij artikel 2.5.3 in het EGA Handicap Systeem door de NGF als
volgt in praktijk gebracht.

De Par van een hole wordt voor heren gedefinieerd voor de lengte van de gele tees, voor de dames
van de rode tees. Deze Par blijft gehandhaafd, ook al zou lengteverandering door een andere kleur
tee de Par volgens de tabel doen veranderen.
Voorbeeld: een Par-5 hole van 460 m voor heren geel en 400 m voor dames rood blijft een Par-5
voor heren rood.
Hieronder volgt een toelichting voor deze keuze.
Door de systematiek van Course Rating en de daarvan afgeleide lengten voor Par (de tabel) dreigt
de perceptie van het spelen van een kortere en dus meer bij het spelpeil passende baan verloren te
gaan. Immers als in het voorbeeld hierboven een man op de rode tee met een Par-4 van 400 meter
wordt geconfronteerd, staat dat haaks op korter en beter passend. Dat hij daar door de Playing
Handicap formule een extra slag voor krijgt, gaat verloren. Ook zou de Stroke Index van de
oorspronkelijke Par-5, hoewel die voor de totale Stablefordscore niet belangrijk is, er voor
matchplay wel eens heel vreemd uit kunnen zien. Die hole is dan waarschijnlijk een van de
moeilijkste holes in die negen geworden.
Kortom, het vasthouden aan de tabel kan leiden tot dubbele Par-aanduidingen per tee (dames en
heren) en per hole en tot verschillende Stroke Indices. Dat geeft dus complicaties op teeborden,
scorekaarten, stroke savers, Playing Handicap Tabellen en ingewikkelde slagenberekeningen
wanneer er wedstrijden gespeeld worden van tees met verschillende Par. De gemiddelde speler
raakt in de war en begrijpt het niet. De kosten voor een dergelijke aanpassing kunnen heel
aanzienlijk zijn.
De extra flexibiliteit en leuke mogelijkheden voor oudere en beginnende (jeugd)spelers zouden om
zeep geholpen worden door een systeemprobleem. Daar komt nog bij dat deze systeemconsequentie geen enkele invloed heeft op de rating van de baan of op de Exact Handicap van de speler.

Moet mijn club eraan meedoen?
De NGF zal voor de gele en rode tee een rating voor zowel dames als heren vaststellen. Een
club/baan mag zelf bepalen voor welke extra kleuren tees zij een rating voor zowel dames als heren
wenst.

Hoe gaan de scorekaarten eruit zien?
Een club mag zelf bepalen hoe haar scorekaart er uit zal zien. De NGF is momenteel aan het
inventariseren bij enkele landen, die het nieuwe systeem al langer gebruiken, welke scorekaart(en)
hiervoor mogelijk en geschikt zijn.
Mogen in 1 wedstrijd heren (of dames met een verschillende handicap) van een andere tee spelen?
Het wedstrijdreglement schrijft voor van welke tees er gespeeld moet worden. Vanzelfsprekend
hoort er bij een serieuze strokeplaywedstrijd een dames- en een herenwinnaar te zijn en spelen alle
spelers of de twee tegenstanders, dames of heren, bij matchplay van dezelfde tee. Er wordt één set
tees vastgesteld voor heren en één voor dames.
Elke categorie speelt exact dezelfde baan.
Wanneer mag een speler kiezen op welke tee hij wil starten? Voor een Qualifying Kaart maakt het
niet uit welke tees de speler kiest, als hij maar de juiste Playing Handicap Tabel hanteert. Wanneer
er zowel dames als heren strijden om dezelfde prijs is er geen reden meer zowel de dames als de
heren niet te laten kiezen van welke tee zij willen spelen. De dames en de heren spelen een andere
baan en dan maakt het niet veel meer uit of de heren en de dames onderling ook nog op
verschillende banen spelen. Dan nog kan de Wedstrijdcommissie natuurlijk bepaalde richtlijnen
hanteren bijv. Rabbit Cup, dames alleen rood, heren alleen geel.

Voor alle clubwedstrijden dient de Wedstrijdcommissie vast te leggen van welke tees er gespeeld
moet of mag worden. Afhankelijk van de methodiek van kaarten voorbereiden, moet de speler zelf
de kleur van zijn tee (binnen de mogelijkheden van het wedstrijdreglement) bij inschrijving
aangeven. Het systeem rekent de correcte slagenverrekening uit.
Geldt de rating van de kleuren voor dames en heren alleen in Nederland of ook in het buitenland?
Deze rating wordt tegelijkertijd in een aantal andere Europese landen geïntroduceerd en gebruikt.

Moet mijn baan nieuwe tees aanleggen?
Nee, alle clubs met een baan beschikken over een rode en gele tee. Er zijn clubs die daarnaast
witte, blauwe en oranje tees gebruiken. Als een club nog niet een bepaalde kleur tee heeft, dan mag
zij zelf bepalen of zij extra kleuren tees wil introduceren. De NGF doet wel enkele aanbevelingen:
Inrichting van de baan
1. Indien oranje tees nog niet bestaan, beveelt de NGF ten zeerste aan deze aan te leggen.
Zonder al te veel moeite en kosten is het al mogelijk oranje teemerken op de fairway aan te
brengen.

Zijn er richtlijnen voor de aanleg van oranje tees?
Het doel van de oranje tees is voornamelijk om beginnende golfers meer spelplezier te geven.
Dit kan als de speler bij zijn 1e slag niet meer over hoge rough of andere hindernissen moet
spelen die zich vaak tussen tee en fairway bevinden. Het is daarom aan te bevelen deze tee aan
het begin van de fairway aan te leggen. De NGF beveelt aan voor oranje tees uit te gaan van
een lengte die ongeveer 90% is van de lengte van de rode tees. De oranje tees mogen worden
aangegeven met een oranje tegel, die in de fairway kan zijn ingeklonken, zodat greenkeepers er
met maaien geen last van hebben. Het is niet noodzakelijk dat een aparte oranje tee wordt
aangelegd of gebouwd.
2. Een eventueel zwart circuit (front tee heren) verdwijnt en wordt door heren blauw of rood
vervangen.
3. Er zullen toch clubs zijn die gele tees langer dan 5.800 m willen bestemmen voor dames of al
blauwe tees hebben die langer zijn dan 5.800 m. Het is goed om eens na te gaan hoe vaak die
tees worden gebruikt en als dat maar zelden het geval zou blijken te zijn om ze tot een meer
passende lengte in te korten. Men dient daarbij te bedenken dat zeer goede speelsters alleen al
door het verschil tussen Par en CR 6 à 7 slagen meer dan hun Exact Handicap kunnen krijgen,
waardoor het zicht op hun score t.o.v. van Par als prestatie verdwijnt.
De ratinggegevens dames geel zijn wel bekend in het ratingrapport.
4. Het is mogelijk dat de club met een renovatieproject bezig is en daar nu aanpassingen in aan
wil brengen om deze vernieuwing te kunnen volgen.
Als er nu blauwe tees als dames back tees bestaan, kunnen die klein van afmeting zijn en niet
berekend op het toekomstige verkeer van herenspelers.

Moet ik alle kleuren op mijn baan hebben?
Nee, een club/baan bepaalt zelf welke kleuren tees zij gebruikt.

Wat zijn de aanbevelingen van de NGF voor welke handicap van welke tee speelt?
Het is niet eenvoudig om hiervoor richtlijnen te bepalen, omdat de lengte en moeilijkheidsgraad
per kleur tee per baan flink kunnen verschillen. Clubs en spelers kunnen zelf bepalen van welke
kleur tee zij spelen. Ook de leeftijd van de speler en daarmee de lengte van zijn afslagen speelt een
belangrijke rol. De NGF heeft in het 9-stappenplan richtlijnen aangegeven, die dienen om clubs en
spelers een houvast te geven. Deze richtlijnen zijn geen verplichtingen voor clubs en/of spelers.
De praktijk zal zich mogelijk als volgt ontwikkelen:
Heren met een clubhandicap van 37 of hoger spelen van de rode of oranje tee.
Heren met een handicap van 29 tot en met 36 spelen vanaf de blauwe of rode tee.
Heren met een handicap van 20 tot en met 28 slaan af van de blauwe of gele tee.

Heren met een handicap van 10 tot en met 19.9 spelen vanaf de gele tee.
Heren met een handicap van 4.5 tot en met 9.9 slaan af van de gele of de witte tee.
Heren met een handicap van 4.4 of lager spelen van de witte tee.
Dames met een handicap van 20 of hoger speler van de rode of oranje tee.
Dames met een handicap van 9.9 tot en met 19.9 spelen van de rode tee.
Dames met een handicap van lager dan 9.9 spelen van de blauwe tee.

Wanneer kun je het beste vanaf welke tee spelen?
Je kunt het beste een kleur tee kiezen die bij je speelniveau past. De lengte en moeilijkheidsgraad
van de kleur tee spelen hierbij een belangrijke rol.

Moet ik als man met handicap 35 van rood spelen?
De keuze van de kleur tee is afhankelijk van de lengte en moeilijkheidsgraad van de kleur tee. Voor
een langere rode tee zal een handicap 35 een baan kunnen aantreffen die overeenkomt met zijn
spelvaardigheid, terwijl op een baan met een kortere rode tee deze speler wellicht beter vanaf de
blauwe of zelfs gele tee zal kunnen spelen.

Wat voor Playing Handicap Tabellen komen er op de club?
De bedoeling is dat er zowel een tabel voor dames en als een tabel voor heren zal komen voor 18
holes en tabellen voor de eerste en tweede 9 holes.

Waar kan ik meetpunten bestellen?
Teemarkers kunt u onder andere bestellen bij Duchell Golf Equipment (tel. 0346-350550) te
Soesterberg (http://www.duchell.com ) of Oxland B.V. (tel. 036-5219290) te Zeewolde.
De meetpunten zijn voorzien van een NGF logo een plaatje om de gemeten afstand in te graveren
en de kleur van de tee.

Ik heb gehoord over paarse en lichtblauwe tees, waar worden die geplaatst?
De NGF streeft naar een geïntegreerde aanpak voor ouders met kinderen, oftwel Commited to
Familie om deze twee doelgroepen meer en beter te betrekken bij een golfvereniging. Het concept
Committed to Familie heeft als doel om de doelgroep familie zo goed mogelijk te faciliteren.
De NGF introduceert, mede voor het programma Committed to Familie, twee nieuwe tees, de
lichtblauwe en de paarse tee. De lichtblauwe tee voor (startende) spelers, die een afstand van
ongeveer 50 meter kunnen slaan en de paarse tee voor spelers, die ongeveer 80 meter kunnen
overbruggen. Paarse en lichtblauwe tees zijn korter van lengte dan de oranje tee en worden daarom
geplaatst vóór de oranje tee.

Worden lichtblauwe en paarse tees ook gerated?
Nee, deze tees krijgen geen door de NGF vast gestelde rating.

Vanaf welke tees kunnen kinderen het beste spelen?
Dit hangt af van hun leeftijd, fysiek en spelniveau en de lengte van de kleur tee